Skip til hoved indholdet
    Hjem 5. Kortlægning 1. Grundvandsmagasiner og dæklag

1. Grundvandsmagasiner og dæklag

Geologien i Assens Kommune består nederst af Danien kalk fra perioden Palæogen. De lidt yngre lag fra Palæogen og Miocæn, der er fundet i området er fed ler eller mergel (ler med kalk). Den samlede betegnelse for disse lag er prækvartæroverfladen. De overliggende aflejringer fra istider og mellemistider kaldes kvartære lag.

I forhold til indvinding af vand til drikkevand er de prækvartære lag som hovedregel ikke interessante på Vestfyn, da lagene ligger dybt og består af fed ler.

Flere steder er der dale i prækvartæroverfladen. Det er dale i de gamle landskaber, der i is- og mellemistider er blevet dækket af yngre aflejringer. Kortet nedenfor viser dalstrækninger i området. Begravede dale er interessante, da de kan indeholde betydelige grundvandsressourcer.

For 2,6 millioner år siden begyndte klimaet at blive koldere og den nuværende geologiske periode med flere istider og mellemistider startede. I istiderne blev der aflejret moræneler under gletsjerne og smeltevandsand i floderne eller sletterne foran isen. Det er disse lag af smeltevandssand- og grus der udgør hovedparten af de grundvandsmagasiner vi indvinder vand fra. Moræneleret fungerer som vandstoppende dæklag, der beskytter magasinerne. De øverste 10 m kan være opsprækket, i så fald vil den beskyttende effekt være begrænset.

Fyn har flere gange været dækket helt eller delvist af gletschere fra forskellige retninger. I forbindelse med mindst tre forskellige istider er der under flere isfremstød og efterfølgende tilbagesmeltninger i hver istid afsat henholdsvis tills og smeltevandssedimenter og i mellemistiderne er der aflejret ler. De mange isoverskridelser har både aflejret nye sedimenter og deformeret tidligere aflejringer. Det nuværende landskab på Fyn er primært formet af gletschere og smeltevand under sidste istid, Weichsel.

Kortet nedenfor viser geomorfologien for området. Dødislandskabet i den centrale del af Fyn fremstår som et bakket terræn og består af hovedsagelig moræneler og smeltefloder- eller sletter, hvor vandet er løbet fra dødisen. Odense ådal er dannet af en smeltevandflod og området omkring Haarby Å af en smeltevandsslette.

 

Hydrostratigrafiske lag

Lithologi

DK-model betegnelse

Kvartær

Kvartær Modellag 1 – Toplag

Blandet lithologi. Sammensat lagdefinition

Toplag

Modellag 2 – Ler

Moræneler, smeltevandsler, smeltevandssilt

KL1

Modellag 3 - KS1

Smeltevandssand og –grus og morænesand

KS1

Modellag 4 - Ler

Moræneler, smeltevandsler, smeltevandssilt

KL2

Modellag 5 – KS2

Smeltevandssand og –grus og morænesand

KS2

Modellag 6 - Ler

Moræneler, smeltevandsler, smeltevandssilt

KL3

Modellag 7 – KS3

Smeltevandssand og -grus, morænesand, indslag af moræneler og smeltevandsler

KS3

Modellag 8 - Ler

Moræneler, smeltevandsler, smeltevandssilt

KL4

Prækvartær

Modellag 9 – Prækvartært ler

Prækvartært ler

PL1

Modellag 10 - Kalk

Opsprækket Kerteminde Mergel, Danien kalk og Skrivekridt

KALK

Figur 10 Geologiske lag i den hydrostratigrafiske model for Fyn

Figur 10 viser skematisk oversigt af de geologiske lag, samt deres nummer i den hydrostatigrafiske model.
Ud fra kortlægningen er der udarbejdet en overordnet model for de forskellige sand- og lerlag. Der er udpeget 3 sandmagasiner i området, KS1, KS2 og KS3 og dæklag for disse, KL1, KL2 og KL3. Det er vigtig at påpege at det er en model, hvor det er forsøgt at gengive virkeligheden så godt som muligt. Ofte kan det dog være tilfældet, at det er en langt mere varieret geologi, der findes lokalt.

KL1: Lag 2 i den hydrostratigrafiske model. Laget er primært til stede i den centrale og nordlige del af kommunen. Således ses laget vest for Glamsbjerg, vest for Tommerup og i området nord for Vissenbjerg. Laget er primært under 20 m tykt, dog med tykkelser op til 30 m enkelte steder.

KS1: Laget kaldes også lag 3 i den hydrostatigrafiske model. KS1 er det øverste sandlag og er kun sporadisk til stede i Assens Kommune. Laget ses bl.a. ved Flemløse og mod nord ved Andebølle.

KL2: Lag 4 i den hydrostratigrafiske model. Laget optræder generelt i hele kommunen, dog aftager laget i tykkelse ud mod kysten mod vest og syd. Centralt i kommunen, og til dels i den nordlige del, optræder laget med tykkelser på over 50 m.

KS2: Lag 5 i den hydrostratigrafiske model, Sandlaget udgør et vigtigt grundvandsmagasin og er mere eller mindre udbredt i hele kommunen, undtagen enkelte områder bl.a. nord for Glamsbjerg. I den nordlige del af kommunen er der også områder, hvor laget ikke er til stede. Laget er generelt under 20 m tykt, kun øst for Assens og ned mod Ebberup er laget op til 30 m tykt.

KL3: Lag 6 i den hydrostatigrafiske model, laget er til stede i hele kommunen og overvejende mere end 20 m tykt.

KS3: Lag 7 i den hydrostatigrafiske model. Laget findes primært i begravede dale og ses bl.a. i et sydvest-nordøst gående strøg fra Agernæs op mod Glamsbjerg

Enkelte vandværker indvinder fra nedre KS3 bl.a. Vandcenter syd ved Holmehave og Borreby og Haarby Vandværk. (8)

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links