Skip til hoved indholdet
    Hjem 3. Indsatser 3.3. Foranstaltninger - Alle vandværker

3.3. Foranstaltninger - Alle vandværker

Vandværkerne skal fortsat praktisere en forsvarlig oppumpning på kildepladserne herunder sikre at oppumpning sker stabilt over døgnet, så grundvandsstanden sænkes så lidt som muligt og magasinerne ikke overudnyttes.

Baggrund

Indsatsen skal sikre at vandindvindingen i sig selv ikke forringer kvaliteten af grundvandsressourcen. Indsatsen vil blive taget op i forbindelse med tilsyn.
Den måde, der oppumpes på de enkelte vandværker, kan have stor virkning på grundvandet. Hvis der indvindes med kraftig sænkning og for mange start/stop af pumper kan de forringe grundvandets kvalitet. Der kan opstå en større sænkningstragt, som vil ilte grundvandet dybere end nødvendigt, og eventuelt trække forurenet overfladevand ned til magasinet. Det er derfor Assens Kommunes holdning, at vandværkerne skal forsøge at sprede indvindingen så meget som muligt og at driftsydelsen skal minimeres ved at fordele indvindingen jævnt over døgnets 24 timer

I boringer, der er ældre end 30 år, skal der laves et tjek af boringerne, hvor det tjekkes om forerør og topudformning er tætte. Eftersyn skal foretages af en autoriseret brøndborer. Tjek hvert 5. år

Baggrund

Boringerne skal holdes i god stand, så der ikke kan sive forurenet overfladevand ned til grundvandet langs borerørene. For ældre boringer skal der laves et tjek af boringerne, således at det sikres at boringerne er i god stand. Hyppigheden af dette tjek vil blive aftalt med Assens Kommune på baggrund af boringernes nuværende tilstand. Herudover vil Assens Kommune i det tekniske tilsyn med vandværker have fokus på at dårligt udførte boringer udfases med henblik på sløjfning.

Vandværkerne skal iværksætte kampagner om den betydning spild eller brug af miljøfremmede stoffer, kan have på drikkevandet. Kampagnen laves i samarbejde med Assens Kommune. Gentages hvert 5. år.

Baggrund

Der iværksættes en oplysningskampagne rettet mod private grundejere i indsatsområder og prioriterede områder. Indsatsen skal forebygge udvaskning af pesticider og andre miljøfremmede stoffer fra boligområder.

Brug af miljøfremmede stoffer i boligområder kan udgøre et problem for grundvandet. Som oftest er boligejere ikke uddannede i håndtering, opbevaring og dosering. Det er derfor vigtigt, at boligejere oplyses om stoffernes egenskaber og hvilken risiko, der er ved brugen.

I det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) skal vandværkerne være opmærksom på, at der ikke foregår aktiviteter, der indebærer en særlig risiko for forurening af grundvandet med miljøfremmede stoffer.

Vandværkerne skal fortsat som minimum udtage grundvandsprøver til analyse i overensstemmelse med vandforsyningsloven. Herudover kan der suppleres med stoffer afhængigt af forureningskilderne i det enkeltes vandværks indvindingsopland. Det nøjagtige analyseprogram aftales med Assens Kommune. I indvindingsoplandene kan der derudover overvåges for hydrologiske parametre, der vil øge forståelsen for områdets hydrologiske kredsløb og dermed vurdere den nuværende og fremtidige ressource og hvad ændret arealanvendelse betyder.

Vandværkerne kan etablere moniteringsboringer til at overvåge grundvandsressourcen.

Baggrund

Denne indsats sikrer, at der sker en overvågning af problemstoffer i indvindingsoplandet, så kommunen kan følge den tidslige udbredelse ud over de oplysninger, der kommer fra den lovpligtige kontrol. Overvågningsprogrammer skal udarbejdes i samarbejde med Assens Kommune.

Den fortløbende overvågning af grundvandskvaliteten kan vise, at der er behov for en særlig indsats til beskyttelse af drikkevand. Her kan dyrkningsaftaler blive nødvendige. Frivillige deklarationer om dyrkningsrestriktioner tinglyses efter vandforsyningsloven §13d. Kan der ikke indgås aftaler på rimelige vilkår mellem vandværk og lodsejere inden for en fastsat tidsfrist, vil Assens Kommune pålægge dyrkningsrestriktioner efter miljøbeskyttelseslovens §26a mod fuld erstatning. For dyrkningsdeklarationer m.v. indgået efter frivillig aftale eller efter miljøbeskyttelseslovens §26a afholdes erstatningen af de relevante almene vandværker.

Vandværkerne vil, hvis overvågningen viser, at det er nødvendigt, eller hvis det er muligt og ønskeligt at indgå frivillige aftaler, arbejde for at reducere nitratudvaskningen inden for indvindingsoplandet til vandværket. Dette vil i givet fald ske gennem en kombination af tilskud til privat skovrejsning, opkøb af jord med henblik på privat skovrejsning (evt. via private partnerskaber), offentlig skovrejsning og dyrkningsaftaler.

Baggrund

I menneskekroppen omdannes nitrat til nitrit, der kan være kræftfremkaldende, give fosterskader og hæmme iltoptagelsen hos spædbørn. Nitrat kommer primært fra udvaskning af kvælstof fra planternes rodzone. Den største udvaskning sker fra landbrugsarealer, hvor handels- og husdyrgødning bidrager med høj kvælstofmængde. Forskellige former for dyrkningspraksis kan dog mindske udvaskningen. Hvorvidt den nedsivende nitrat når grundvandsmagasinet, afhænger bl.a. af jordens evne til at nedbryde og omsætte nitraten. Nitrat kan også strømme gennem sprækker i lerlag, hvorved reduktionskapaciteten i jorden får mindre betydning. Kortlægningen har udpeget områder sårbare over for nitrat. Der er konstateret nitrat i ganske få indvindingsboringer. Assens Kommune vurderer på den baggrund, at der i øjeblikket ikke er baggrund for at gennemføre erstatningskrævende indsatser, ud over den gældende lovgivning.

Målsætningen for nitrat er at der er et naturligt indhold af nitrat. Den naturlige grundvandskvalitet (<1 mg nitrat/l) søges opretholdt.

Hvis overvågningen viser det nødvendigt, kan der blive behov for en målrettet indsats (§26a). Nødvendigheden af en sådan supplerende målrettet indsats skal ses i lyset af, at miljømålet ikke i alle tilfælde nås via anden regulering. Den målrettede indsats bygger overordnet på at sikre drikkevandskvaliteten for områdets nuværende og fremtidige almene indvindinger ved at opretholde en minimumsbeskyttelse. Kan der ikke indgås aftaler på rimelige vilkår mellem vandværk og lodsejere inden for en rimelig tidsfrist, vil Assens Kommune pålægge dyrkningsrestriktioner efter Miljøbeskyttelseslovens §26a mod fuld erstatning. For dyrkningsdeklarationer m.v. indgået efter frivillig aftale eller efter Miljøbeskyttelseslovens §26a afholdes alle udgifter af de relevante almene vandværker. Hvis det i et område ikke er muligt at opnå frivillige aftaler med alle grundejere, og er de pågældende arealer væsentlige for den ønskede grundvandsbeskyttelse, vil Assens Kommune gennemføre ekspropriation til fordel for vandforsyningerne.

De boringsnære beskyttelsesområder er risikovurderet jf. Vandforsyningslovens §13e i forhold til udvaskning af pesticider fra rodzonen. Vandværkerne vil, hvis risikovurderingen viser, at det er nødvendigt, arbejde for at reducere pesticidudvaskningen inden for de boringsnære beskyttelsesområder og inden for indvindingsoplandet til vandværket. Dette vil ske gennem en kombination af tilskud til privat skovrejsning, opkøb af jord med henblik på privat skovrejsning (evt. via private partnerskaber), offentlig skovrejsning og dyrkningsaftaler. Hvis frivillige aftaler ikke er muligt kan Assens kommune pålægge rådighedsindskrænkninger efter Miljøbeskyttelseslovens §26a.

Baggrund

Hvis risikovurderingen viser det nødvendigt eller vandværket ønsker det som en forebyggende indsats, kan der blive behov for en målrettet indsats (§26a). Nødvendigheden af en sådan supplerende målrettet indsats skal ses i lyset af, at miljømålet ikke i alle tilfælde nås via anden regulering. Den målrettede indsats bygger overordnet på at sikre drikkevandskvaliteten for områdets nuværende og fremtidige almene indvindinger. Kan der ikke indgås aftaler på rimelige vilkår mellem vandværk og lodsejere inden for en rimelig tidsfrist, vil Assens Kommune pålægge rådighedsindskrænkninger efter Miljøbeskyttelseslovens §26a mod fuld erstatning. For dyrkningsdeklarationer m.v. indgået efter frivillig aftale eller efter Miljøbeskyttelseslovens §26a afholdes alle udgifter af de relevante almene vandværker.

Hvis det i et område ikke er muligt at opnå frivillige aftaler med alle grundejere, og er de pågældende arealer væsentlige for den ønskede grundvandsbeskyttelse, vil Assens Kommune gennemføre ekspropriation til hjælp for vandforsyningernes indsats.

Vandforsyningerne skal forsøge at finde ubenyttede brønde og boringer, som er ukendte for Assens Kommune inden for indvindingsoplandet til vandværket.

Vandforsyningerne har mulighed for at dække omkostninger for sløjfning af private brønde og boringer i hele eller dele af deres indvindingsopland.

Baggrund

Overflødige brønde og boringer kan fungere som passage mellem forurenet overfladevand og underliggende grundvandsmagasiner.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links