Skip til hoved indholdet

3.0. Indsatser

Indsatserne er samlet i et skema her, hvor der også ses hvem der er ansvarlige og hvornår de skal gennemføres. De enkelte indsatser er også beskrevet enkeltvis i dette afsnit.

Retningslinjer

Retningslinje 

Ansvarlig 

Gennemføres 

Ubenyttede brønde og boringer

Assens Kommune har besluttet at kræve alle ubenyttede brønde og boringer inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) sløjfet på ejers regning i. Påbud udstedes løbende af Assens Kommune. 

Assens Kommune  Løbende 

Mulighed for dyrkningsrestriktioner og rådighedsindskrænkninger

Assens Kommune kan pålægge dyrkningsrestriktioner og rådighedsindskrænkninger af anvendelse af miljøfremmede stoffer, herunder erhvervsmæssig anvendelse af pesticider efter Miljøbeskyttelseslovens §24 eller § 26 a mod fuld erstatning. For dyrkningsdeklarationer m.v. indgået efter frivillig aftale eller efter Miljøbeskyttelseslovens §24 eller § 26 a afholdes erstatningerne af de relevante almene vandværker. 

Assens Kommune  Løbende 

Miljøgodkendelser

Ved nye miljøgodkendelser inden for følsomme områder (nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI)) og indvindingsoplande, vil Assens Kommune stille skærpede vilkår om sikring mod grundvandsforurening. 

Assens Kommune  Løbende    

Råstofindvinding

Assens Kommune vil arbejde for at råstofindvinding, der kan påvirke grundvandsmagasiner ikke forekommer inden for NFI, SFI og indvindingsoplande. Når Regionen giver tilladelser til råstofindvinding inden for sårbare områder (NFI og SFI) og indvindingsoplande, vil Assens Kommune foreslå skærpede vilkår om sikring mod grundvandsforurening og arbejde for efterbehandling til natur. 

Assens Kommune  Løbende 

Skovrejsning og naturområder

Assens Kommune vil i kommuneplanlægningen udlægge så stor en del af indsatsområderne som muligt til områder med skovrejsning ønsket og potentielle naturområder i indsatsområderne og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Det vil dog ske under hensyntagen til andre arealudlæg som f.eks. ”byzone”. 

Assens Kommune  Løbende 

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) 

Indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) tillader Assens Kommune som udgangspunkt ikke lodrette dræn, faskiner, drænboringer og lignende udledning direkte til grundvand. Assens Kommune vil generelt være restriktiv i forbindelse med etablering af nedsivningsanlæg, anlæg til Lokal Afledning af Regnvand (LARanlæg), udbringning af spildevandsslam, opstilling af nye olietanke, jordvarmeanlæg og lignende. Afgørelsen baseres på en konkret vurdering. 

Assens Kommune  Løbende 

Terrænnære jordvarmeanlæg

Ønskes som udgangspunkt ikke i BNBO pga. risiko for forurening ved utæthed i anlægget, jf. jordvarmebekendtgørelsen er afstandskravet fra jordvarmeanlæg til en vandforsyningsboring 50 m, skærpelse af afstandskravet kræver en konkret vurdering.   

Assens Kommune Løbende

Dybe jordvarmeboringer  

Ønskes som udgangspunkt ikke inden for de almene vandværkers indvindingsoplande pga. risiko for forurening ved utæthed i anlægget. Dybe jordvarmeanlæg har afstandskrav på 300 meter til vandværksboringer, men kan etableres 50 meter fra vandværksboring, hvis det er udenfor BNBO og der alene anvendes specifik godkendt frostsikringsmidler jf. jordvarmebekendtgørelsen. Skærpelse af afstandskrav kræver en konkret vurdering. 

Assens Kommune  Løbende 

Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) og Borehole Thermal Storage (BTES)

Tillades som udgangspunkt ikke inden for OSD. Skærpelse af afstandskrav kræver en konkret vurdering. 

Assens Kommune  Løbende 

Kloakledninger

Ved etablering af kloakledninger skal der overholdes et afstandskrav på minimum 50 meter til vandforsyningsboringer, jf. DS 442. 

Assens Kommune  Løbende

Nye byområder, tekniske anlæg, hovedtrafikårer med videre  

Nye byområder, tekniske anlæg, hovedtrafikårer med videre skal placeres, så det sikres, at vandindvindingsanlæg ikke udsættes for forureningsrisiko. Således skal de til enhver tid gældende vejledende afstandskrav herfor normalt sikres opfyldt. Nye byområder bør placeres uden for 300 meter beskyttelsesområderne for vandværksboringer og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Desuden skal der tages hensyn til vandværkernes indvindingsopland. Det kan derfor være nødvendigt at lave en kortlægning af grundvandsforholdene, inden der planlægges nye byområder. 

Assens Kommune Løbende    

Foranstaltninger

Foranstaltning 

Ansvarlig 

Gennemføres 

Tilsyn med planteavlsbrug

Assens Kommune foretager lovpligtige tilsyn med husdyrbrug. I de almene vandværkers indvindingsoplande vil Assens Kommune stikprøvevis udvide tilsynet til også at omfatte momsregistrerede planteavlsbrug. 

Assens Kommune  Løbende 

Risikovurdering af BNBO

Staten udpeger BNBO omkring alle almene vandværksboringer. Assens Kommune vil sikre gennem planlægning at der ikke sker uhensigtsmæssige aktiviteter indenfor BNBO.  Assens Kommune gennemgår arealanvendelsen og vurderer behovet for at pålægge dyrkningsrestriktioner og rådighedsindskrænkninger om mindsket brug af gødning og/eller pesticider, som minimum hvert andet år. 

Assens Kommune Første gang 2024  

Skovrejsning og naturområder

Assens Kommune vil undersøge om det er muligt at etablere nye naturområder i indsatsområder i forbindelse med klimatilpasning og vandplanarbejde og sikre de planmæssige forudsætninger for skovrejsning og arbejde for konkrete projekter 

Assens Kommune  Løbende  

Pesticidfri drift

Assens Kommune vil, på arealer ejet og drevet af Assens Kommune, sikre pesticidfri drift i OSD. 

Assens Kommune  Løbende 

Forurenede grunde

Assens Kommune arbejder for at Region Syddanmark prioriterer at undersøge og oprense forurenede grunde i indsatsområder.  

Assens Kommune Løbende

Vandsamarbejder

Assens Kommune vil arbejde for at der etableres vandsamarbejder mellem vandværker i kommunen og på tværs af kommunegrænser, jf. vandforsyningslovens § 52b 

Assens Kommune  Løbende

Ubenyttede brønde og boringer

Assens Kommune vil lave en systematisk opsporing af gamle overflødige brønde og boringer og efterfølgende give påbud om sløjfning. 

Assens Kommune  Løbende

Forsvarlig vandindvinding

Vandværkerne skal fortsat praktisere en forsvarlig oppumpning på kildepladserne herunder sikre at oppumpning sker stabilt over døgnet, så grundvandsstanden sænkes så lidt som muligt og magasinerne ikke overudnyttes. 

Alle vandværker  Løbende

Sikring af boringsudformning

I boringer, der er ældre end 30 år, skal der laves et tjek af boringerne, hvor det tjekkes om forerør og topudformning er tætte. Eftersyn skal foretages af en autoriseret brøndborer. Tjek hvert 5. år 

Alle vandværker  Løbende

Informationskampagner

Vandværkerne skal iværksætte kampagner om den betydning spild eller brug af pesticider, kan have på drikkevandet. Kampagnen laves i samarbejde med Assens Kommune. Gentages hvert 5. år. 

Alle vandværker  Løbende

BNBO

I det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO) skal vandværkerne være opmærksom på, at der ikke foregår aktiviteter, der indebærer en særlig risiko for forurening af grundvandet med miljøfremmede stoffer. 

Alle vandværker  Løbende

Overvågning af grundvandet

Vandværkerne skal fortsat som minimum udtage grundvandsprøver til analyse i overensstemmelse med vandforsyningsloven. Herudover kan der suppleres med stoffer afhængigt af forureningskilderne i det enkeltes vandværks indvindingsopland. Det nøjagtige analyseprogram aftales med Assens Kommune. Vandværkerne kan etablere moniteringsboringer til at overvåge grundvandsressourcen.  

Alle vandværker Løbende

Reduktion af nitrat‐ og/eller pesticidudvaskning fra landbrugsjorder

Vandværkerne vil, hvis overvågningen viser, at det er nødvendigt, eller hvis det er muligt og ønskeligt at indgå frivillige aftaler, arbejde for at reducere nitrat– og /eller pesticidudvaskningen inden for indvindingsoplandet til vandværket. Dette vil i givet fald ske gennem en kombination af tilskud til privat skovrejsning, opkøb af jord med henblik på privat skovrejsning (evt. via private partnerskaber), offentlig skovrejsning og dyrkningsaftaler. 

Alle vandværker Løbende  

Ubenyttede brønde og boringer

Vandforsyningerne skal forsøge at finde ubenyttede brønde og boringer, som er ukendte for Assens Kommune inden for indvindingsoplandet til vandværket. Vandforsyningerne har mulighed for at dække omkostninger for sløjfning af private brønde og boringer i hele eller dele af deres indvindingsopland. 

Alle vandværker  Løbende 

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links