Skip til hoved indholdet
    Hjem 3. Indsatser 3. 2. Foranstaltninger - Assens Kommune

3. 2. Foranstaltninger - Assens Kommune

Foranstaltninger er aktive indsatser eller handlinger, som de ansvarlige aktører skal gennemføre f.eks. en aftale om skovrejsning, et skærpet tilsyn med en virksomhedstype eller en overvågning af grundvandet.

Assens Kommune foretager lovpligtige tilsyn med husdyrbrug. I de almene vandværkers indvindingsoplande vil Assens Kommune stikprøvevis udvide tilsynet til også at omfatte momsregistrerede planteavlsbrug. I forhold til grundvandsbeskyttelse vil tilsynet være fokuseret på pesticidopbevaring og –håndtering .

Staten udpeger BNBO omkring alle almene vandværksboringer. Assens Kommune vil sikre gennem planlægning at der ikke sker uhensigtsmæssige aktiviteter indenfor BNBO.

Assens Kommune gennemgår arealanvendelsen og vurderer behovet for at pålægge dyrkningsrestriktioner og rådighedsindskrænkninger om mindsket brug af gødning og/eller pesticider, som minimum hvert andet år.

Baggrund

Staten udpeger løbende boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring de almene vandforsyningers boringer. Inden for BNBO kan kommunalbestyrelsen påbyde rådighedsindskrænkninger, for eksempel i form af ændret dyrkningspraksis, jf. Miljøbeskyttelseslovens §24 eller §26a. Beskyttelsen af arealerne er ikke bindende for de enkelte lodsejere, før kommunalbestyrelsen har udstedt et eventuelt påbud med rådighedsindskrænkninger eller at det enkelte vandværk har lavet en bindende aftale. Et påbud om rådighedsindskrænkninger jf. §24 eller §26a vil altid blive konkret vurderet på hver ejendom, og lodsejeren er i henhold til Miljøbeskyttelsesloven berettiget til fuldstændig erstatning. I henhold til Miljøbeskyttelsesloven afholdes erstatningen af de brugere, der har fordel af påbuddet, det vil sige den relevante vandforsyning.

Assens Kommune vil undersøge om det er muligt at etablere nye naturområder i indsatsområder i forbindelse med klimatilpasning og vandplanarbejde og sikre de planmæssige forudsætninger for skovrejsning og arbejde for konkrete projekter.

Assens Kommune vil, på arealer ejet af Assens Kommune, sikre pesticidfri drift i OSD.

Baggrund

Der anvendes ikke pesticider på kommunens arealer, eksempelvis er kommunens landbrugsjord forpagtet ud til økologisk eller pesticidfri drift

Assens Kommune arbejder for at Region Syddanmark prioriterer at undersøge og oprense forurenede grunde i indsatsområder og prioriterede områder.

Baggrund

Forurenede grunde kortlægges på vidensniveau 1 (V1), når der har været en aktivitet på grunden, der kan have givet anledning til forurening. Er der konkret viden om forurening tilvejebragt ved en undersøgelse af jord og grundvand, kortlægges grunden på vidensniveau 2 (V2).

Region Syddanmark prioriterer årligt de V2 kortlagte grunde til videregående forureningsundersøgelser og oprensning af forureningen. Prioriteringen foretages ud fra en risikovurdering af forurening i forhold til grundvand og arealanvendelse. Regionens højeste prioritet er forureninger med mobile stoffer, som ligger i sårbare områder (NFI og BNBO).

Såfremt regionen ikke har mulighed for at prioritere oprensning af konkrete grunde i indvindingsoplandet, har vandværket mulighed for at gennemføre undersøgelser og oprensning for egne midler. Sådanne frivillige oprensninger bør foregå i tæt dialog med Region Syddanmark.

Indsatsen skal sikre, at eventuel forurening fra forurenede grunde ikke truer grundvandet. En gang om året beslutter Region Syddanmark, hvor der skal sættes nye undersøgelser og oprensninger i gang det kommende år. Programmet for nye undersøgelser og oprensninger sendes hvert år i høring til bl.a. Assens Kommune inden det vedtages endeligt. Region Syddanmark har derfor ikke mulighed for at fremsende en tidsplan der rækker flere år frem. Assens Kommune vil forsøge at få regionen til at prioritere oprensning af forurenede grunde i indsatsområder og prioriterede områder.

Assens Kommune vil arbejde for at der etableres vandsamarbejder mellem vandværker i kommunen og på tværs af kommunegrænser, jf. vandforsyningslovens §52b.

Baggrund

Assens Kommune vil arbejde for, at de almene vandværker organiserer sig lokalt i grupper og arbejder sammen om grundvandsbeskyttelse. Grundvandssamarbejdet kan blandt omfatte konkrete indsatser som sløjfning af brønde, oplysningskampagner, overvågning, handleplaner for bæredygtig vandindvinding, nedsivningsanlæg og håndtering af kemikalier.

Assens Kommune vil lave en systematisk opsporing af gamle overflødige brønde og boringer og efterfølgende give påbud om sløjfning.

Baggrund

Overflødige brønde og boringer kan fungere som passage mellem forurenet overfladevand og underliggende grundvandsmagasiner.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links