Skip til hoved indholdet

2.6. Forhold til andre planer

Indsatsplanen indgår i et samspil med andre planer, love og bekendtgørelser på miljøområdet.

Planen tager afsæt i Vandforsyningsloven og den statslige kortlægning med tilhørende bekendtgørelser, men spiller også sammen med vandforsyningsplan, lokalplaner og kommuneplan, øvrige sektorplaner og vandplaner.

Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande uden for disse og den tilhørende vejledning beskriver, hvordan grundvandsbeskyttelse sikres i forbindelse med kommuneplanlægningen.

Vandforsyningsplan 2021-2031 (6) beskriver retningslinjer for vandforsyningen i kommunen herunder forsvarlig vandindvinding jævnt fordelt over døgnet og opretholdelse af en decentral vandindvindingsstruktur. Dette vil gavne forsyningssikkerheden og mindske påvirkning af våd natur.

I forbindelse med vandområdeplaner, der følger af Vandrammedirektivet, indgår indsatsplanen som en af de handleplaner, der skal sikre målopfyldelse for grundvandsmagasinerne.

En vedtaget indsatsplan medfører at myndigheden kan bruge forskellige metoder til at nå målet:

Efter Vandforsyningslovens §13d kan kommunalbestyrelsen eller almene vandforsyninger indgå aftale med ejeren af eller indehaveren af andre rettigheder over en ejendom, der indskrænker disses måde at benytte arealet, for eksempel dyrkningspraksis. Der gives fuld erstatning for tab som følge af rådighedsindskrænkningen. Aftalerne indgås frivilligt og tinglyses på ejendommen.

Vandværket kan også købe areal med henblik på grundvandsbeskyttelse.

Kommunen kan også give påbud efter Miljøbeskyttelseslovens §24 og §26a.

§24 giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg.

§26a giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at pålægge ejeren af en ejendom rådighedsindskrænkninger på området der er nødvendige for at sikre de fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale på rimelige vilkår. Der ydes fuld erstatning for tab som følge af rådighedsindskrænkningen.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links