Skip til hoved indholdet

2.2. Formål

Formålet med indsatsplanen er beskyttelse af drikkevandsinteresser, således at nuværende og fremtidige borgere i Assens Kommune kan forsynes med drikkevand fra uforurenet grundvand.

Indsatsplanens miljømål er fastsat med udgangspunkt i kommunens vision (5) ”Med vilje og hjerte – vores vision for 2030” hvoraf et af målepunkterne er: ”Vores drikkevand er rent og naturligt og overholder kravene til indhold af miljøfremmede stoffer og pesticider”

Miljømål: ”Drikkevandsinteresser i kommunen skal beskyttes, således at vandet også i fremtiden kan bruges til drikkevandsindvinding uden videregående vandbehandling. Beskyttelsen sker via forebyggende indsatser og afværgeforanstaltninger.”

I indsatsplanen fastsættes en række indsatser, som har til hensigt at forhindre, at grundvandet forurenes med nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer. Denne indsatsplan skal sikre et overblik over hvilke initiativer, der skal iværksættes for at opnå beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser, hvem der er ansvarlig for indsatserne og hvornår de skal gennemføres.

Indsatsplanen skal:

  • Sikre at grundvandsressourcen også i fremtiden har en tilstrækkelig kvalitet og kvantitet.
  • Sikre vandforsyningernes mulighed for at afholde udgifterne til grundvandsbeskyttelse.
  • Sikre rammerne for at indarbejde grundvandsbeskyttelse i den kommunale administration.

Indsatserne består af retningslinjer og foranstaltninger.

En retningslinje er styrende for kommunens myndigheds udøvelse, f.eks. i forbindelse med tilladelser eller godkendelser. En retningslinje beskriver med andre ord, hvad kommunen vil lægge vægt på i sin daglige sagsbehandling. En retningslinje er ikke bindende for borgerne, men kommunen forpligter sig til at følge retningslinjens bestemmelser.

Foranstaltninger er aktive indsatser eller handlinger, som de ansvarlige aktører skal gennemføre f.eks. en aftale om skovrejsning, et skærpet tilsyn med en virksomhedstype eller en overvågning af grundvandet.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links