Skip til hoved indholdet

2.1. Indledning

Grundvandsressourcen i Assens Kommune har de senere år vist sig i stigende grad at være presset af forurening med pesticider. Det er derfor nødvendigt at beskytte grundvandsressourcen, hvis det også i fremtiden skal være muligt at indvinde vand, der kan anvendes til drikkevand uden videregående vandbehandling.

Indsatsplan for Assens Kommune opstiller rammerne for beskyttelse af grundvandet i Assens Kommune. Planen skal vise, hvilke muligheder, der er for at beskytte grundvandet fremover. En indsatsplan er således en handleplan, der beskriver, hvad der konkret skal og kan iværksættes af initiativer og tiltag for at beskytte grundvandet i de udpegede områder.

Planen danner grundlag for at kommunen og vandværkerne kan beskytte det grundvand, der indvindes drikkevand fra.

I denne plan er der fastlagt indsatser for grundvandsbeskyttelse i de statsligt udpegede indsatsområder, jf. Vandforsyningslovens §13. Derudover er der også, jf. Vandforsyningslovens §13a, fastlagt indsatser for grundvandsbeskyttelse i øvrige områder, hvor Assens Kommune finder det nødvendigt med baggrund i grundvandskortlægningen og nyeste viden.

Assens Kommune har valgt at prioritere boringsnære beskyttelsesområder og indvindingsoplande til almene vandværker på lige fod med de statsligt udpegede indsatsområder. Boringsnære beskyttelsesområder og indvindingsoplande til almene vandværker omtales i denne plan som prioriterede områder.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links