Skip til hoved indholdet

8. Bilag

Indkomne høringssvar i perioden 1. september – 26. november 2023

Da høringsfristen for høringssvar til Assens Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse udløb d. 26. november 2023 var der modtaget følgende høringssvar. Ved alle høringssvar er der beskrevet, hvordan Assens Kommune har håndteret, og eventuelt indarbejdet, høringssvarene i planen.

Fra Haarby Vandværk

      Afsnit om Haarby vandværk – Rettelse af tekst om lertykkelse ved boring DGU nr. 154.208:

o   Tekst ændret til ”Alle fire boringer har en akkumuleret lertykkelse på over 30 meter.”

o   Boring DGU nr. 154.208 er mere sårbar end vandværkets øvrige boringer, pga. det tyndere lerdække.

 

Fra Assens Forsyning

      Afsnit om Assens Vandværk – Rettelse af tekst ved boring 144.792:

o   Tekst ”Ligger over grænseværdien for drikkevand.” ved boring 144.792 slettes.

 

Fra VandCenter Syd

      Side 9 - I afsnittet ”Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) og Borehole Thermal Storage (BTES):” står der overordnet at de som udgangspunkt ikke tillades i OSD, mens der i baggrund står at de er uønskede i indvindingsoplande. Dette er uklart, hvad der så er gældende.

o   Det er blevet tydeliggjort, at ATES og BTES anlæg er uønskede og som udgangspunkt ikke tillades i OSD, men hver sag vil blive vurderet konkret.

      Side 10 - I afsnittet ”Nye byområder, tekniske anlæg hovedtrafikårer med videre” er der en lidt uklar formulering om 300 m og BNBO, så det kan tolkes som at der skal være en afstand på 300 m til BNBO og ikke til selve boringen.

o   Sætningen er ændret der tydeligere står at nye byområder, tekniske anlæg, hovedtrafikårer med videre, placeres uden for boringsnære beskyttelsesområder og 300 meter beskyttelsesområde for vandværksboringer.

      Side 15– ”Overvågning af grundvandet” Overvågning af vandkvalitet i indvindingsoplandene kunne præciseres til at omfatte moniteringsboringer og vandprøver fra vandløb. I indsatsplanen er kun omtalt overvågning ift. vandkvaliteten, men det vil også være relevant at overvåge/indsamle andre parametre som grundvandsniveauet og vandføring i vandløb. Generelt kunne det også være relevant at øget forståelse for det hydrologiske kredsløb på vigtige kildepladser. En tilføjelse kunne således være: ”I indvindingsoplandene kan der derudover overvåges for hydrologiske parametre, der vil øge forståelsen for områdets hydrologiske kredsløb og dermed vurdere den nuværende og fremtidige ressource og hvad ændret arealanvendelse betyder. ”

o   Afsnittet er gennemgået og ændret så vandværkers overvågning af grundvandsressourcen også kan omfatte overvågning af hydrologiske parameter.

      Side 15 – ”Reduktion af pesticidudvaskning fra landbrugsjorder”, i teksten står kun pesticidudvaskning i BNBO omtalt, mens der i tabellen også nævnes oplande til vandværkernes kildepladser. Indsats ift. pesticider indenfor indvindingsoplandene mangler således at blive skrevet inde i indsatsplanens tekstdel. Denne indsats er også nævnt under afsnittet for både Holmehave Vandværk og Borreby Kildeplads.

o   Det er blevet præciseret, da det ikke fremstod tydeligt i teksten, at reduktion af pesticidudvaskning fra landbrugsjorder også gælder vandværkers indvindingsopland, som det stod i skemaet for retningslinjer og foranstaltninger.

      Der er to af vandværksafsnittene, som er relevante for VandCenter Syd. Det er Holmehave Vandværk og Borreby Kildeplads. I afsnittet for Holmehave Vandværk nævnes mulighederne for overvågning. Dette kunne med fordel også tilføjes i afsnittet for Borreby Kildeplads. Derudover kunne mulighed for hydrologisk overvågning tilføjes i begge afsnit, som beskrevet i dette høringssvar under afsnittet om overvågning af grundvandet.

o   Teksten er ændret, så overvågning også indgår i disse afsnit.

 

Region Syddanmark

      Region Syddanmark ønsker en udvidelse af retningslinjer og foranstaltninger for reduktion af nitrat‐ og/eller pesticidudvaskning fra landbrugsjorder, således retningslinjer og foranstaltninger gælder alle nitratfølsomme områder i områder med særlige drikkevandsinteresser, hvilket vil være en arealudvidelse af beskyttelsen. I indsatsplanen prioriteres det at beskytte og forebygge mod forurening af grundvandet i nitratfølsomme områder inden for vandværkernes indvindingsoplande.

o   For Assens Kommune er det en prioritet at beskytte og forebygge mod forurening af grundvandet i nitratfølsomme områder inden for vandværkernes indvindingsoplande, og området vil ikke blive udvidet til også at omfatte nitratfølsomme områder i områder med særlige drikkevandsinteresser.

 

Miljøstyrelsen

      Miljøstyrelsen har primært gennemgået indsatsplanen i forhold til de formelle krav til indsatsplaners indhold i vandforsyningsloven og bekendtgørelsen om indsatsplaner nr. 912 af 27.6.2016, og Miljøstyrelsen har derfor ikke forholdt sig til indsatsplanens faglige vurderinger herunder rækkevidden og nødvendigheden af de foreslåede indsatser.

      Opgørelse over behovet

En indsatsplan skal ifølge bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 5, indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse.

Det fremgår af forslag til indsatsplan, hvilke behov, der er for grundvandsbeskyttelse generelt i Assens Kommune. Det kunne dog være en god idé at begrunde behovet for alle retningslinjer og ikke kun nogen enkelte. Det samme gælder for foranstaltningerne.

o   Der er skrevet begrundelser til de fleste retningslinjer og foranstaltninger, og der vil ikke blive tilføjet begrundelser til de sidste.

·      Tidsplan og ophævelse af tidligere indsatsplan

En indsatsplan skal ifølge bekendtgørelsens § 2, stk. 2, indeholde en tidsplan for gennemførelsen samt en oplysning om, der ophæves en tidligere indsatsplan. 

Det fremgår af forslag til indsatsplanen i Assens Kommune, hvilke indsatsplaner, der ophæves når forslaget vedtages. Tidsrammen for gennemførelse af foranstaltningerne er dog mere uklart, da de næste alle er sat til at være ”løbende”. Det kunne være gavnligt om tidsrammen blev lidt mere håndgribelig, da det er svært at følge op på handlinger, der skal ske løbende. Det kunne være en idé at sætte en ramme for, hvornår en indsats kunne være gennemført, at sætte nogen faste mål, for eksempel processen skal være igangsat inden for 5 år.

o   Tidrammen er løbende for de fleste foranstaltninger, da indsatsen vil pågå løbende, og derfor ikke kan få en fastsat tidsramme.

 

Miljø og Natur

Rådhus Allé 5

5610 Assens

Ring til os

Telefontider

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge dit MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.

Rådhus Allé 5
5610 Assens

Nyttige links